Allmänna köpevillkor

Allmänna köpvillkor antagna av Julgiganten AB den 26 augusti 2022.

Dessa allmänna köpvillkor (”Köpvillkor”) är reglerar relationen mellan å ena sidan Julgiganten AB (org nr. 559390-9079) och å andra en privatperson eller ett företag som träffar avtal om köp av de varor som utbjuds på webbplatsen www.julgiganten.se  (”Webbplatsen”).

Jämte dessa Allmänna köpvillkor gäller Julgigantens användarvillkor och integritetspolicy vid användning av Webbplatsen.

 

1.       Beställning

Avtal om köp ingås genom att Julgiganten skriftligen bekräftar en beställning som gjorts av en juridisk person eller en myndig privatperson (”Beställare”) via beställningsfunktionen på Webbplatsen. Vid beställningen förklarar sig Beställaren ovillkorligen villig att vara bunden av dessa Köpvillkor samt Julgigantens Integritetspolicy. Genom Julgigantens bekräftelse av beställningen uppkommer ett bindande avtal mellan Julgiganten och Beställaren om köp i enlighet med dessa Köpvillkor av de produkter som anges i beställningen. 

Beställaren garanterar att de uppgifter som anges i en beställning, inklusive person- och adressuppgifter är fullständiga och korrekta. Beställare måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd för att göra en bindande beställning.

Beställning som inte bekräftas av Julgiganten ger inte upphov till något avtal. Inte heller har Julgiganten några skyldigheter gentemot Beställaren på annan grund till följd av en icke bekräftad beställning. Julgiganten förbehåller sig rätten att neka en beställning utan att uppge skäl. Vanligt förekommande orsaker till att en beställning nekas är att produkt utgått ur sortimentet eller av andra skäl inte kan levereras, eller att en Beställare uppgett oriktiga eller bristfälliga uppgifter i beställningen.

På avtal med konsument tillämpas de tvingande bestämmelser som följer av konsumentskyddslagstiftningen, inkluderande distans- och hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. I den mån dessa Köpevillkor inskränker Beställarens rättigheter i egenskap av konsument har lagen alltid företräde. Mer information om konsumenträttigheter finns på www.konsumentverket.se.

 

2.      Betalning

Julgiganten samarbetar med Klarna AB om betalningstjänster.   Klarnas villkor för det av Beställaren valda betalningsalternativet utgör en integrerad del av avtalet mellan Julgiganten och Beställaren.  Beställaren är införstådd med att Klarna behandlar Beställarens personuppgifter i enlighet med Klarnas personuppgiftspolicy och att det åligger Klarna att tillse att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

https://www.klarna.com/se/villkor/

 

3.      Leverans

Fraktkostnaden beror på produkten och Beställarens val av leveranssätt. Leveranstiden är normalt mellan 2 och 7 arbetsdagar för produkterna som finns i lager, 15 arbetsdagar för produkter som beställs på begäran direkt från underleverantör.  Uppgivna leveranstider är uppskattningar och garanteras inte av Julgiganten.

Leverans sker efter avisering. Vid utlämning av försändelse ska Beställaren alltid uppvisa legitimation. Endast personen med namnet på paketet (Beställaren) har rätt att lösa ut det.

Om en leveransförsening uppstår meddelas Beställaren via e-post eller telefon. Beställaren har rätt att häva köpet vid väsentlig leveransförsening. Julgiganten lagerhåller inga produkter i eget lager utan alla leveranser sker direkt från Julgigantens samarbetspartners.  Det kan dessvärre förekomma fall då det på grund av omständigheter utanför Julgigantens kontroll är omöjligt att fullfölja en beställning, exv. därför att Julgigantens leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Julgiganten. Julgiganten friskriver sig därför från alla krav på ersättning från Beställaren med anledning av leveransförsening.

Julgiganten står för risken vid transport till Beställaren. Det innebär att Julgiganten på egen bekostnad ersätter produkt som skadas eller kommer bort under transport till Beställaren. Beställaren står för risken vid eventuell retur till Julgiganten.

Beställaren ansvarar för att vid mottagande rapportera skadat emballage till transportör samt att packa upp och inspektera produkterna skick snarast efter mottagandet. Eventuell transportskada ska anmälas till Julgigantens kundservice och styrkas med fotografi inom fyrtioåtta (48) timmar från mottagandet. Vid transportskada får Beställaren ej använda produkten och Beställaren måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan undersökas inom ramen för skadeärendet. Här https://julgiganten.se/pages/contact finns kontaktuppgifter till kundtjänst.

Leverans måste mottas av Beställaren inom den tid som följer av transportörens villkor, vanligtvis 5 till 7 dagar. Leverans som inte löses ut leder till att beställningen annulleras. Beställaren debiteras härvid en administrativ avgift om 250 SEK samt alla kostnader för retur av produkten m.m.

Vid felleverans, dvs. försändelsen inte har det avtalade innehållet, är Beställaren skyldighet att utan dröjsmål meddela Julgiganten, samt – om inte Julgiganten lämnar andra instruktioner – returnera produkten på Julgigantens bekostnad. Kontakta oss via https://julgiganten.se/pages/contact för att returnera en produkt. 

Vid fysiska skador, dvs. försändelsen har tagit fysisk synlig skada, är Beställaren skyldigh att inom 48h meddela Julgiganten, samt – om inte Julgiganten lämnar andra instruktioner – returnera produkten. Kontakta oss via https://julgiganten.se/pages/contact för att starta en felanmälan.
För fysiska skador rapporterade efter 48h utgår ingen ersättning.

 

4.      Ångerrätt

Beställare som är konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal.  Ångerfristen börjar löpa från den dag leveransen tas emot.  Kontakta oss via https://julgiganten.se/pages/contact för att returnera en produkt.

Ångerrätt gäller endast produkt och originalförpackning i oförändrat skick. Beställaren har dock rätt att hantera produkten i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid utnyttjande av ångerrätten förbehåller sig Julgiganten rätt att göra avdrag för eventuell värdeminskning till följd av att Beställaren har hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall men minst 250 SEK.

Vid utnyttjande av ångerrätten står Beställaren kostnader för både frakt och returfrakt. Då frakt definierats kostnadsfri räknas faktiskt fraktkostnad. Dessa kostnader dras av i samband med återbetalning av Beställarens betalning för produkten. Återbetalning sker via Klarna. Julgiganten strävar efter att hantera alla returer så snabbt som möjligt, senast inom trettio (30) dagar.

Produkten returneras komplett, vilket innebär att även tillbehör, bruksanvisning, produktförpackning, inneremballage m.m. ska inkluderas i returen. Beställaren står risken för skada eller förlust under returfrakt. Julgiganten förordar att samma ytteremballage som Beställaren fick produkten i används vid returfrakt. Fraktsedel ska aldrig fästas direkt på produktförpackningen.

Julgiganten har ej möjlighet att hämta ut paket som skickas till ombud. Använd därför fraktsedeln som skickas ut från vår kundservice eller använd en frakttjänst som kan erbjuda tjänsten företagspaket.

 

5.      Garanti och reklamation

Julgiganten erbjuder minst ett (1) års garanti och tre (3) års reklamationsrätt för konsumenter. Såframt inte annat anges på Webbplatsen är produkt avsedd för privat bruk. Ovanstående garanti gäller inte om produkter används kommersiellt eller i kommersiell miljö.  För produkter som är avsedda för kommersiellt bruk, och där så särskilt anges, erbjuder Julgiganten en begränsad garanti om sex (6) månader. 

Garanti och reklamationsrätt avser funktionsfel som uppkommer under garanti- eller reklamationstid. I de fall produkten inte är behäftad med ett ursprungligt funktionsfel utan felet beror på handhavandet (felaktig installation eller inställning, oaktsamhet vid hanteringen ed.) förbehåller sig Julgiganten rätt att debitera Beställaren en undersökningsavgift om sjuhundra (700) kr till täckande av frakt- och hanteringskostnader.

Julgiganten rekommenderar Beställaren att alltid följa de rekommendationer och skötselråd som följer med produkten eller som Julgiganten lämnar på Webbplatsen eller på annat sätt.

Vid garanti och reklamationsärenden ska Beställaren kontakta Julgigantens kundservice. Kontaktuppgifter till kundtjänst finns här.

 

6.      Webbplatsens innehåll

Priser anges på Webbplatsen i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt och inte annat särskilt anges.

Julgiganten arbetar systematiskt för att tillse att all information på Webbplatsen är korrekt och fullständig.  Det är dock omöjligt att utesluta att fel förekommer från tid till annan.  Julgiganten förbehåller sig rätten att i korrigera eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter angående produkter, pris, leveranstider m.m. Julgiganten reserverar sig för eventuellt feltryck i produktinformation, pris och lagersaldo. Beställning som görs baserat på en uppenbar felskrivning ger inte upphov till ett bindande avtal mellan Julgiganten och Betällaren.

Julgiganten kan inte ta ansvar för att bildmaterial alltid återger färger, nyanser och proportioner på samma sätt som produkten uppfattas i verkligheten. 

     

7.      Rabatter och erbjudanden

För rabatter och specialerbjudanden gäller de villkor som framgår av respektive erbjudande.

Julgiganten tillåter inte att olika rabattkoder eller erbjudanden kombineras på ett och samma köp om inte villkoren för erbjudandet uttryckligen med ger det.

Julgiganten förbehåller sig rätten att neka användning av erbjudande eller rabattkod vid missbruk, varmed avses ett förfarande där Julgigantens syfte med marknadsföringen väsentligt förfelas.

 

8.      Tvister och lagval

På dessa Köpvillkor ska svensk rätt tillämpas. Vid tvist med konsument följer Julgiganten Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden; Box 174; 101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Tvist med näringsidkare ska avgöras med tillämpning av svensk rätt i allmän domstol, med Malmö tingsrätt som först instans.

 

 

Webbplatsen ägs och drivs av Julgiganten AB (org nr. 559390-9079), Galoppgatan 4, 213 77 Malmö. Julgiganten AB kan kontaktas via email hohoho@julgiganten.se